Utbilda dig till räddningsman

Som räddningsman arbetar du med räddningsväsendets
mångsidiga uppgifter.

Utbildning Ansökning

Utbilda dig till räddningsman

Som räddningsman arbetar du med räddningsväsendets mångsidiga uppgifter.

Utbildning Ansökning

Som räddningsman arbetar du med räddningsväsendets mångsidiga uppgifter

Utbilda dig till ett yrke, där medmänsklighet och betydelsefullhet är i fokus av allt det du gör. Att hjälpa, förebygga nödsituationer och säkrande av människoliv endast är en del av det som räddningsmannen jobbar med. Yrket är krävande redan från inträdesprovet, men det erbjuder en unik möjlighet att kunna göra ett samhälleligt betydande och uppskattat arbete.

Målet med räddningsmannautbildningen är att utbilda en mångsidig räddningsman, som efter utförd examen har starka kunskapsmässiga och praktiska färdigheter för olika räddningsuppdrag. Olika uppdragsområden är förhindrande av olyckor, upplysning och rådgivning, räddningsverksamhet, akutvård samt befolkningsskydd på manskaps nivå. Då räddningsmännen kommer ut i arbetslivet bör de ha en bra inställning för att fortgående utveckla sitt eget kunnande och sin karriärplanering.

I räddningsmannens yrke, behövs även praktiska handfärdigheter och efter utbildningen bör räddningsmannen kunna välja rätt och ändamålsenliga räddningsmetoder för att rädda liv och egendom samt skydda naturen.

Utbildning

Räddningsinstitutet ordnar en svenskspråkig räddningsmannakurs i Vasa. Kursen leder till examen. Vid praktiskt utövande undervisning används också Räddningsinstitutets övningsområde i Kuopio och vid behov Västra Finlands räddningsövningsområde i Björneborg. Måltiderna är kostnadsfria för de studerande i samband med närstudier. Inkvarteringen är kostnadsfri vid Räddningsinstitutets internat, när studierna ordnas i Kuopio. Utbildningen ger behörighet till räddningsverkens tjänster som brandman, brandman-ambulansförare och räddningsman.

Urvalskriterier

Grundutbildningskraven är endera gymnasiets hela lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen. Innan ansökningstiden går ut bör du ha ett officiellt examensintyg, med vilket du ansöker till utbildningen.

Utbildningen börjar i augusti 2022 och utbildningen varar i tre terminer (1,5 år). Ansökningstiden har slutat.

» Bekanta dig med grunderna för antagning

Studierna

Studierna består av grundstudier (13,5 Sp) och yrkesinriktade studier (76,5 sp) I de yrkesinriktade studierna betonas räddningsverksamhetsstudierna, dessutom ingår det studier i akutvård och förebyggande av olyckor. studierna innehåller mycket praktiska övningar.

» Läs mer om ansökan, utbildningsprogrammets struktur och innehåll, ansökningsförfarandet, antagning av studerande, poängsättning och urvalsprov

Vaccinationer

Sökanden till räddningsmannautbildningen bör beakta, att det i studierna i prehospital akutvård ingår en klinisk praktikperiod på sjukhus och på räddningsverkens ambulansenhet. Av studerande krävs det skydd som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar, för att få delta i praktikperioden. Enligt 48.2 § i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar ska den studerande ha skydd mot mässling och vattkoppor som erhålls genom vaccin eller genomliden sjukdom, skydd mot influensa genom vaccin samt skydd enligt 48 a §:n 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar mot COVID 19-sjukdom genom vaccination eller genomliden sjukdom högst sex månader tidigare (bekräftat i laboratorium).

Ansökning

Ansökningsförfarandet består av tre steg, som utförs i följande ordning.

1

Konditionstest och läkarundersökning innan ansökningstiden löper ut

Den som söker till utbildningen måste ha testat den fysiska konditionen med godkänt resultat och gjort en läkarundersökning senast den 1.4.2022. Priset på konditionstestet är 125 € (inkl. test av muskelkondition och läkarundersökning) och det gäller i 8 månader.

Bland dem som fått godkänt i testningen av fysisk funktionsförmåga och som uppfyller de formella intagningskraven bjuds cirka dubbelt så många sökande till inträdesprovet som antalet studieplatser som ska fyllas.

Läs om testplatser och testets poängsättning

2

Ifyllande av elektronisk ansökan på Räddningsinstitutets webansökan

För att logga in i tjänsten behöver du nätbankskoder, ett identitetskort med chip eller mobilcertifikat. Tjänsten är öppen under hela ansökningsperioden (7.3. – 1.4.2022) och stängs på periodens sista dag kl. 16.15.

Den ansökande ska sända de krävda bilagorna till Räddningsinstitutet (Pelastusopisto/Opintotoimisto, PL 1122, 70821 Kuopio). Bilagorna i pappersformat ska vara framme vid Räddningsinstitutet inom 7 dagar från att ansökningsperioden gått ut. Om du inte har sänt in bilagorna inom utsatt tid är du inte med i urvalsprocessen.

Fyll i webansökan

3

Urvalsprov vid
Räddningsinstitutet

Bland dem som fått godkänt i testningen av fysisk funktionsförmåga och som uppfyller de formella intagningskraven bjuds cirka dubbelt så många sökande till inträdesprovet som antalet studieplatser som ska fyllas.

Läs mer om urvalsprov

FAQ

Ofta frågade frågor.

Är C-kortet obligatoriskt för att kunna söka till utbildningen?

Ja det är obligatoriskt. Man behöver inte ha C-kort vid ansökningen, men du bör ha det när studierna inleds.

I Finland trädde det s.k. yrkesförardirektivet i kraft den 10 september 2009 som fastställer utbildningskraven för förare som arbetar inom den kommersiella trafiken. För dem som ansöker till räddningsmannautbildningen räcker dock undantagsvis C-körkort (INTE C1).

För att komma in på utbildningen för C-körkort krävs att utbildningen för klass B slutförts. Det har skett förändringar i utbildningsutbudet, så vi rekommenderar att de som är intresserade av att ansöka till brandmansutbildningen omedelbart kontaktar lokala bilskolor och hör sig för om utbildningsutbudet för C-körkort. En person som inte ännu fyllt 21 år får ta C-körkort om hen har ett intyg från en läroanstalt inom räddningsbranschen på att hen antagits till en utbildning inom räddningsbranschen som kräver C-körkort.

Mera information om körkort hittar ni på

» Utländska körkorts giltighet i Finland

Är simkunnighet nödvändigt?

Ja det är nödvändigt.

Måste man ha utfört gymnasiet eller yrkesskolan? Eller kan man även söka med en vuxenutbildning?

Kraven är gymnasiet, yrkesinriktad utbildning eller yrkesutbildning. vilket betyder att om du genomfört din examen via vuxenutbildning går det att söka.

Måste man ha utfört beväringstjänsten om man söker till räddningsinstitutet

Det behövs inte, beväringstjänst är inget antagningskrav.

Får man ha diabetes eller astma?

Den som söker till räddningsmannautbildningen bör vara frisk. T.ex. diabets eller epilespi är hinder för att kunna söka till utbildningen. Däremot är inte färgblindhet en sjukdom, och det utgör inget hinder för att söka till utbildningen. Närmare information ges på Työterveyslaitos hemsidor.

» Pelastushenkilöstön työ- ja toimintakyvyn arviointi | Työterveyslaitos (På Finska)

Får man ha ADHD?

ADHD är inget automatiskt hinder för att söka till utbildningen. I samband med läkarundersökningen vid det fysiska testet, bedömer läkaren i varje enskilt fall lämpligheten, speciellt med tanke på de situationer som kräver ostörd koncentrationsförmåga och en bred uppfattningsförmåga och där t.ex dessa egenskaper inverkar för egen eller andras säkerhet. Om du har en allvarligt funktionsnedsättande diagnos (som vilken annan allvarligt funktionsnedsättande diagnos eller egenskap) är yrket som räddningsman troligen inte lämpligt.

Vilka sjukdomar utgör ett hinder för att söka till utbildningen?

Det finns inget uttömmande svar på denna fråga. Det är läkaren vid platsen för det fysiska testet som gör den slutliga bedömningen om man är lämplig att söka eller inte. Om du har en ärftlig sjukdom ska du diskutera detta med din egen läkare. Närmare information ges på työterveyslaitos hemsidor

» Pelastushenkilöstön työ- ja toimintakyvyn arviointi | Työterveyslaitos (På Finska)

Kan den sökande ha glasögon?

Jodå. Synkraven är de samma som kraven för C-körkortet.

Kan brandmän använda kontaktlinser?

Ja de får använda kontaktlinser.

Kan en utlänning söka till räddningsmannautbildningen?

En utlänning kan söka till räddningsmannakursen via antagning enligt prövning, OM hen har genomfört en utbildning utomlands som uppfyller de krav som ställs för en utbildning på andra stadiet. Den sökande bör även behärska det svenska språket och ha ett officiellt språkintyg.

Om sökandens skolbildningsspråk är något annat än finska eller svenska ska hen i samband med ansökan bifoga ett intyg på en allmän språkexamen i svenska. Sökanden ska minst ha ett vitsord på mellannivå i svenska språket (kompetensnivå 3–4 i alla delar av språkexamen) för räddningsmannaexamen. Ytterligare information om språkexamina finns på sidan www.oph.fi (Fostran, utbildning och examina – Språkexamina – Allmänna språkexamina). På Utbildningsstyrelsens webbplats finns också information om platserna, tidpunkterna och prisen för examina.

För utbildningar som utförts i utomlands, bör hen till ansökningen bifoga en kopia samt ett av en auktoriserad översättare översatt svenspråkig eller finskspråkig betygskopia.

Pelastusopisto  •  Vaihde 0295 450 201  •  PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 Kuopio  •  Inställningar för cookies


Pelastusopisto

Vaihde 0295 450 201

PL 1122 (Hulkontie 83)
70821, Kuopio

Inställningar för cookies


Tillgänglighet